Štamparska industrija

objavljeno u Blog

Štamparska industrija ima dugu tradiciju u Evropi. Ovaj sektor je usko povezan sa drugim šumarskim industrijama poput prerade drveta, celuloze i papira. Veoma je bitan poslodavac koji obezbeđuje posao za visoko kvalifikovano osoblje. Sektor se trenutno suočava sa izazovima vezanim za promene navike poslovanja, prelazak na digitalu, komunikaciju i konkurenciju.

Zašto je ova industrija važna?

Zaposlenje – štamparski sektor Evropske unije obuhvata 120.000 kompanija koje zapošljavaju oko 770.000 ljudi. Industrijom dominiraju porodična, mala i mikro preduzeća koja posluju uglavnom na domaćem tržištu.

Ekonomija EU – štamparska preduzeća ostvaruju godišnji promet od oko 88 milijardi eura štampanjem na papiru, plastici i tekstilu.

Potražnja – sektor reaguje na tržišnu niša i lokalne potrebe. Savremene tehnologije povećale su produktivnost sektora i njegovu sposobnost da pruži kompletan spektar usluga. Istovremeno, automatizacija procesa rezultirala je promenom glavne radne snage sa zanatlija na tehničare.

Izazovi sa kojima se suočava štamparska industrija

Promena navika – promene u čitalačkim navikama i prelazak na veb-medije i e-rešenja značajno su smanjili potražnju za štampom i prihod od papirnog oglašavanja. Rast štamparske proizvodnje uglavnom je ograničen na štampanu ambalažu i digitalnu štampu.

Konkurencija – konkurenti iz jeftinih zemalja, posebno iz Azije, sposobni su da ispune evropske potrošačke standarde i vrše snažan pritisak na cene. Uvoz iz Kine povećao se više od četiri puta tokom jedne decenije.

Smanjena potražnja – ekonomska kriza pogoršala je pad potražnje za štampanim proizvodima i povećala nespremnost finansijskih institucija da daju kredite malim i srednjim preduzećima.

Troškovi proizvodnje – sve veći troškovi energije, sirovina i radne snage u Evropi dodatno su smanjili profitne marže.

Radna snaga – rizik od nezaposlenosti pojačava se zbog niske pokretljivosti radne snage, delimično zbog njenih specijalizovanih i neprenosivih veština. U isto vreme, mogućnosti koje proističu iz tehnološkog razvoja menjaju zahteve industrije za veštinama, čineći neophodnom dugoročnu zamenu stare radne snage i tradicionalnih veština.

Životna sredina – Sektor štampe EU radi pod strogim ekološkim zahtevima i preduzima ambiciozne dobrovoljne inicijative kako bi pokazao svoju posvećenost održivosti.

Mogućnosti štamparskog sektora

Nove usluge i proizvodi – pojava novih tehnologija podstiče izgradnju bliskijih odnosa sa kupcima i stvaranje veće dodatne vrednosti kroz raznolike usluge. Nove usluge mogu uključivati ponudu štampanja sa upravljanjem bazom podataka, dok inovativni procesi, poput 3D štampanja, inteligentnih etiketa i fleksografskog štampanja, nude potencijal za nove usluge.

Imidž – sektor može imati koristi od povećane svesti potrošača prema održivosti jer ima odlične rezultate u pogledu ekoloških i društvenih performansi. Ovo razlikuje proizvođače iz EU od jeftinih konkurenata koji nisu iz EU. Štaviše, integracija multimedijalnih komunikacionih usluga proširuje asortiman proizvoda i može povećati atraktivnost sektora za nove zaposlene.

Istraživanje i inovacije – potrebni su novi proizvodi na papiru sa dodatnom funkcionalnošću, poput elektronike štampane na papiru. One mogu otvoriti nova tržišta i doneti veću dodatu vrednost štamparskoj industriji.

Izvor: www.ec.europa.eu